PDA

View Full Version : Problem with program, Stopping and not debugingSepas1991
01-02-2013, 10:42 AM
Hello,

I've tried a lot but i still can't handle it. In one moment after opening windows, i get another windows which tells: "program has stopped working". I am programming in CodeBlocks. Here is code:#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <GL/gl.h>
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glut.h>
struct punkt {
float x, y, z;
};

struct brylaOtaczajaca {
punkt max;
punkt min;
};
typedef float wSkalar;
class Wektor {
/*private:
wSkalar x;
wSkalar y;
wSkalar z;
*/
public:
wSkalar x;
wSkalar y;
wSkalar z;
//konstruktory
Wektor ();
Wektor (wSkalar _x, wSkalar _y, wSkalar _z);
Wektor (const Wektor &v);
wSkalar X();
wSkalar Y();
wSkalar Z();
//realizacja podstawowych działań na wektorach:
//podstawienie wektora
const Wektor &operator=(const Wektor &v);
//równość wektorów
const bool operator==(const Wektor &v) const;
//nierówność wektorów
const bool operator!=(const Wektor &v) const;
//dodawanie wektorów
const Wektor operator+(const Wektor &v) const;
//dodawanie wektorów ncch einmal
const Wektor operator+() const;
//i jeszcze jeden sposób na dodanie
const Wektor& operator+=(const Wektor &v);
//odejmowanie
const Wektor operator-() const;
const Wektor operator-(const Wektor &v) const;
const Wektor& operator-=(const Wektor &v);
//mnożenie przez skalar
const Wektor& operator*=(const wSkalar &s);
const Wektor operator*(const wSkalar &s) const;
//dzielenie przez skalar
const Wektor &operator/=(const wSkalar &s);
const Wektor operator/(const wSkalar &s) const;
//iloczyn wektorowy
const Wektor IlWektorow (const Wektor &v) const;
const Wektor operator^(const Wektor &v) const;
//iloczyn skalarny
const wSkalar IlSklarny (const Wektor &v) const;
const wSkalar operator%(const Wektor &v) const;
//długość wektora
const wSkalar Dlugosc() const;
//wektor jednostkowy
const Wektor jednostWektor() const;
//normalizacja wektora
void Normalizacja();
//operator modułu (długości) wektora - przyda mi sie to?
const wSkalar operator!() const;
//zmienia długość wektora
const Wektor operator | (const wSkalar dl) const;
const Wektor& operator |= (const float dl);
//zwraca kąt, który tworzą wektory
const float inline Kat(const Wektor &v) const;
//tworzy odbicie wektora względem powierzchni zdefiniowanej przez normalną
const Wektor inline Odbicie(const Wektor &N) const;

};
class obiektWalec {
public:
float masa;
Wektor predkosc;
Wektor przyspieszenie;
Wektor polozenie;
brylaOtaczajaca Bryla;
};
class Rownia {
public:
float w[6][3];
float nachylenie;
Rownia();
void Rysuj(GLfloat rx, GLfloat ry);
void Laduj();
};
class Okno {
private:
int k_wysokosc;
int k_szerokosc;
int k_poz_x;
int k_poz_y;
public:
Okno (int u_wys, int u_szer, int u_x, int u_y);
void petla (int argc, char *argv[]);
};
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GLuint listaW;
Rownia::Rownia() : nachylenie(45.0) {}
void Rownia::Laduj() {
GLfloat w[6][3];
/*GLfloat tmp[6][3] = {{0.0, 0.0, 0.0},
{1.0, 0.0, 0.0},
{0.0, 1.0, 0.0},
{0.0, 1.0, 1.0},
{1.0, 0.0, 1.0},
{0.0, 0.0, 1.0}
};
w = tmp;*/
printf("Laduje wierzcholki walca\n");
w[0][0] = 0.0;
w[0][1] = 0.0;
w[0][2] = 0.0;
w[1][0] = 1.0;
w[1][1] = 0.0;
w[1][2] = 0.0;
w[2][0] = 0.0;
w[2][1] = 1.0;
w[2][2] = 0.0;
w[3][0] = 0.0;
w[3][1] = 1.0;
w[3][2] = 1.0;
w[4][0] = 1.0;
w[4][1] = 0.0;
w[4][2] = 1.0;
w[5][0] = 0.0;
w[5][1] = 0.0;
w[5][2] = 1.0;
printf("I zaladowane\n");
}
void Rownia::Rysuj(GLfloat rx, GLfloat ry) {
glPushMatrix();
glTranslatef(0.0, 0.0, 0.0);
glRotatef (rx,1.0,0.0,0.0);
glRotatef (ry,0.0,1.0,0.0);
glScalef(6.0, 6.0, 6.0);
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f(w[0][0], w[0][1], w[0][2]);
glVertex3f(w[1][0], w[1][1], w[1][2]);
glVertex3f(w[2][0], w[2][1], w[2][2]);
/*//lewa strona
glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
glVertex3f(1.0, 0.0, 0.0);
glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);*/
glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
//trójkąty tworzące spad
glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
glVertex3f(1.0, 0.0, 0.0);
glVertex3f(0.0, 1.0, 1.0);
glVertex3f(0.0, 1.0, 1.0);
glVertex3f(1.0, 0.0, 0.0);
glVertex3f(1.0, 0.0, 1.0);
glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
//prawa strona
glVertex3f(0.0, 1.0, 1.0);
glVertex3f(1.0, 0.0, 1.0);
glVertex3f(0.0, 0.0, 1.0);
glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
//tył
glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
glVertex3f(0.0, 1.0, 1.0);
glVertex3f(0.0, 0.0, 1.0);
glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
glVertex3f(0.0, 0.0, 1.0);
glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
glEnd();
glPopMatrix();
}
Wektor::Wektor() : x(0.0), y(0.0), z(0.0) {}
Wektor::Wektor(wSkalar _x, wSkalar _y, wSkalar _z) : x(_x), y(_y), z(_z){}
Wektor::Wektor(const Wektor &v) : x(v.x), y(v.y), z(v.z) {}
wSkalar Wektor::X() { return x; }
wSkalar Wektor::Y() { return y; }
wSkalar Wektor::Z() { return z; }
const Wektor& Wektor::operator=(const Wektor &v) {
x = v.x;
y = v.y;
z = v.z;
return *this;
}
const bool Wektor::operator==(const Wektor &v) const{
return ((x == v.x) && (y == v.y) && (z == v.z));
}
const bool Wektor::operator!=(const Wektor &v) const {
return !(*this == v);
}
const Wektor Wektor::operator+(const Wektor &v) const {
return Wektor(x + v.x, y + v.y, z + v.z);
}
const Wektor Wektor::operator+() const {
return Wektor(*this);
}
const Wektor& Wektor::operator+=(const Wektor& v) {
x += v.x;
y += v.y;
z += v.z;
return *this;
}
const Wektor Wektor::operator-(const Wektor &v) const {
return Wektor (x - v.x, y - v.y, z - v.z);
}
const Wektor Wektor::operator-() const {
return Wektor(-x, -y, -z);
}
const Wektor& Wektor::operator-=(const Wektor &v) {
x -= v.x;
y -= v.y;
z -= v.z;
return *this;
}
const Wektor& Wektor::operator*=(const wSkalar &s) {
x *= s;
y *= s;
z *= s;
return *this;
}
const Wektor& Wektor::operator/=(const wSkalar &s) {
//dla efektywności - tak radzą w książce
const float odwr = 1/s;
x *= odwr;
y *= odwr;
z *= odwr;
return *this;
}

const Wektor Wektor::operator*(const wSkalar &s) const {
return Wektor (x*s, y*s, z*s);
}
const Wektor Wektor::operator/(const wSkalar &s) const {
wSkalar w = 1/s;
return Wektor(x*w, y*w, z*w);
}
//zakręcona funkcyjka
const Wektor Wektor::IlWektorow(const Wektor &v) const {
return Wektor(y*v.z - z*v.y, z*v.x - x*v.z, x*v.y - y*v.x);
}

const wSkalar Wektor::IlSklarny(const Wektor &v) const {
return x*v.x + y*v.y + z*v.z;
}
const wSkalar Wektor::operator%(const Wektor &v) const {
return x*v.x + y*v.y + z*v.z;
}
const wSkalar Wektor::Dlugosc() const {
return (wSkalar)sqrt((double)(x*x + y*y + z*z));
}
const Wektor Wektor::jednostWektor() const {
return (*this) / Dlugosc();
}
void Wektor::Normalizacja() {
(*this) /= Dlugosc();
}
const wSkalar Wektor::operator!() const {
return sqrtf(x*x + y*y + z*z);
}
const Wektor Wektor::operator | (const wSkalar dl) const{
return *this * (dl / !(*this));
}
const Wektor& Wektor::operator |= (const float dl) {
return *this = *this | dl;
}
const float inline Wektor::Kat(const Wektor &v) const {
return acosf(*this % v);
}

//stanowczo zakręcone!
const Wektor inline Wektor::Odbicie(const Wektor &N) const {
const Wektor wek(*this | 1); //normalizuje wektor
return (wek - N * 2.0 * (wek % N)) * !*this;
}
bool wek = true;
GLint k_szerokosc = 640;
GLint k_wysokosc = 480;
Rownia *r;
// kąty obrotu
GLfloat rx = 0.0;
GLfloat ry = 0.0;
//zmienne globalne do manipulacji myszą
int przycisk_myszy = GLUT_UP;
int mysz_x, mysz_y;
Okno::Okno(int u_wys, int u_szer, int u_x, int u_y) {
k_wysokosc = u_wys;
k_szerokosc = u_szer;
k_poz_x = u_x;
k_poz_y = u_y;
Rownia *r = new Rownia();
}
void TestWektorow() {
Wektor a(1.0, 2.0, 3.0);
Wektor b(2.0, 2.0, 2.0);
Wektor c(0.0, 0.0, 0.0);
printf("Oto wektor a: [ %f , %f , %f ]\n", a.x, a.y, a.z);
printf("Oto wektor b: [ %f , %f , %f ]\n", b.x, b.y, b.z);
c = a + b;
printf("a + b = [ %f , %f , %f ]\n", c.x, c.y, c.z);
}
void init(void) {
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
glShadeModel(GL_SMOOTH);

glViewport(0,0,k_szerokosc,k_wysokosc);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluPerspective(45.0f,(GLfloat)k_szerokosc/(GLfloat)k_wysokosc,10.0f,10000.0f);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glPolygonMode (GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
glShadeModel(GL_SMOOTH);
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
glEnable(GL_CULL_FACE);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
r->Laduj();
}
// obsługa przycisków myszki
void MouseButton (int button, int state, int x, int y)
{
if (button == GLUT_LEFT_BUTTON)
{
// zapamiętanie stanu lewego przycisku myszki
przycisk_myszy = state;
// zapamiętanie położenia kursora myszki
if (state == GLUT_DOWN)
{
mysz_x = x;
mysz_y = y;
}
}
}
// obsługa ruchu kursora myszki
void MouseMotion (int x, int y) {
if (przycisk_myszy == GLUT_DOWN){
rx += 0.001*(x-mysz_x);
ry += 0.001*(y-mysz_y);
}
}

// obsługa klawiszy funkcyjnych i klawiszy kursora
void SpecialKeys (int klawisz, int x, int y)
{
switch (klawisz)
{
//klawisz
case GLUT_KEY_LEFT:
ry -= 1;
break;
// kursor w górę
case GLUT_KEY_UP:
rx -= 1;
break;
// kursor w prawo
case GLUT_KEY_RIGHT:
ry += 1;
break;
// kursor w dół
case GLUT_KEY_DOWN:
rx += 1;
break;
}
//Reshape (glutGet (GLUT_WINDOW_WIDTH),glutGet (GLUT_WINDOW_HEIGHT));
}
void DisplayScene () {
/*const double t = glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME) / 10000.0;
const double a = t*90.0;
*/
glClearColor(1, 1, 1, 0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
glPushMatrix();
glTranslatef(0.0f, 0.0f, -15.0f);
if (wek){
TestWektorow();
wek = false;
}
r->Rysuj(rx, ry);
glPopMatrix();
glFlush();
glutSwapBuffers();

}
void Reshape (int width, int height) {
k_szerokosc=width;
k_wysokosc=height;
glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glViewport(0,0,k_szerokosc,k_wysokosc);
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
int szer = width;
int wys = height;
//co ja z tym pokręciłam?
gluPerspective(45.0f,(GLfloat)k_szerokosc/(GLfloat)k_wysokosc,10.0f,10000.0f);
glutPostRedisplay ();
}

void Okno::petla (int argc, char *argv[])
{
//inicjalizacja biblioteki GLUT
glutInit(&argc, argv);
//rozmiary głównego okna programu
glutInitWindowSize(k_wysokosc, k_szerokosc);
//jego pozycja
glutInitWindowPosition(k_poz_x, k_poz_y);
//inicjalizacja bufora ramki
glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
//utworzenie głównego okna
glutCreateWindow("Fizyka");
//dołączenie funkcji generującej scenę
glutDisplayFunc (DisplayScene);
glutIdleFunc(DisplayScene);
glutReshapeFunc (Reshape);
// dołączenie funkcji obsługi klawiszy funkcyjnych i klawiszy kursora
glutSpecialFunc (SpecialKeys);
//obsługa przycisków myszki
glutMouseFunc (MouseButton);
//obsługa ruchu kursora myszki
glutMotionFunc (MouseMotion);
init();
printf("uruchomienie okna\n");
glutMainLoop();
}
//////////
int main (int argc, char *argv[]) {
Okno *okno = new Okno (640, 480, 10, 10);
okno->petla(argc, argv);
return 0;
}

uwi2k2
01-03-2013, 12:10 AM
hi,

as yout code is very heavy i can´t find a bug on the first look, but i often had the same problem.
my way to find the problem is always the same and very simple.

follow thw logic execution of yout program and just put in some lines like.


printf( " -- reached milestone %i -- \n " , 1 );
.... // programm code ...
printf( " -- reached milestone %i -- \n " , 2 );
.... // programm code ...
printf( " -- reached milestone %i -- \n " , 3 );

as a result you can very well find the part of the code where the programm stops.
simple but effectiv !!

in most of my programm stops it was a array out of bound, or simelar ...

cu
uwi